Nowe zasady uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodach rodzinnych

Nasz szpital wprowadził nowe zasady udziału osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym. W formie porodu rodzinnego przeprowadzony może być nadal wyłącznie poród drogami natury. Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną istnieje możliwość ponownego ograniczenia porodów rodzinnych odwiedzin przez Dyrekcję szpitala. 

 

Zasady uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodach rodzinnych (11 kwietnia 2022 r.)

W formie porodu rodzinnego przeprowadzony może być wyłącznie poród drogami natury.

 1. Za osobę towarzyszącą uznaje się każdą osobę, z którą pacjentka chce przebywać w trakcie porodu.
 2. Zaleca się, by osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego prowadziły higieniczny tryb życia przez minimum 7 dni przed terminem porodu.
 3. Zezwala się na towarzyszenie w porodzie tylko jednej osobie, bez objawów infekcji.
  Ze względu na bezpieczeństwo noworodka, w przypadku stwierdzenia objawów infekcji u osoby towarzyszącej, lekarz może odmówić tej osobie uczestnictwa w porodzie rodzinnym. W tym przypadku rodząca może wybrać inną zdrową osobę, jako osobę towarzyszącą.
 4. Ze względu na ograniczenia lokalowe i przestrzenne bloku porodowego SPSK-2, porody rodzinne odbywają się w pierwszej kolejności w dwóch salach z węzłem sanitarnym. W przypadku braku dostępności tych sal, porody rodzinne mogą odbywać się w salach bez węzła sanitarnego, a dla osób towarzyszących wyznacza się toaletę w obrębie Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej.
   

Osoba towarzysząca:

 1. Stosuje się do zaleceń personelu Kliniki Położnictwa i Ginekologii.
 2. Od momentu wejścia do budynku Kliniki zobowiązana jest do noszenia maski zakrywającej usta i nos.
 3. W trakcie przyjmowania pacjentki do Szpitala, przebywa na Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, w miejscu wyznaczonym przez personel Izby Przyjęć.
 4. Przed wejściem na blok porodowy, w wyznaczonym do tego miejscu zakłada jednorazowe ubranie, które otrzymuje od personelu bloku porodowego.
 5. Przemieszcza się w obrębie bloku porodowego razem z pacjentką.
 6. Zobowiązana jest przebywać na sali porodowej wyznaczonej wyłącznie dla rodzącej.
 7. W przypadku konieczności opuszczenia sali porodowej przez osobę towarzyszącą, należy poinformować położną obecną na sali porodowej, która informuje osobę towarzyszącą o zasadach postępowania w takiej sytuacji.
 8. Opuszcza budynek Kliniki po porodzie, pod nadzorem personelu bloku porodowego, w momencie, kiedy matka z dzieckiem jest transportowana na oddział.
 9. W przypadku konieczności wykonania cięcia cesarskiego z powodu pojawienia się nagłych wskazań w przebiegu porodu (cesarskie cięcie stanowi zabieg operacyjny), osoba towarzysząca, w środkach ochrony indywidualnej czeka na noworodka w miejscu wyznaczonym przez personel bloku porodowego i nie może przebywać na sali cięć cesarskich.


Ponadto:

 1. W przypadku cięcia cesarskiego, mającego się odbyć w zaplanowany sposób w wyznaczonym terminie, dopuszcza się, by wyłącznie jedna osoba, bez objawów infekcji, wskazana przez rodzącą, mogła nawiązać kontakt z dzieckiem bezpośrednio po jego urodzeniu, w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej (fartuch ochronny i maska chirurgiczna). Osoba ta czeka na noworodka w miejscu wyznaczonym przez personel bloku i nie może przebywać na sali cięć cesarskich. Opuszcza Klinikę niezwłocznie po zakończeniu cięcia cesarskiego, kiedy matka z dzieckiem jest transportowana na oddział.