Odwiedziny pacjentów w SPSK-2  – nowe zalecenia

W jednostkach naszego szpitala wprowadzone zostały nowe zasady odwiedzin. Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną istnieje możliwość ponownego ograniczenia odwiedzin przez Dyrekcję szpitala. 

 

  1. W odwiedzinach w klinikach, oddziałach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów infekcji. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji u osoby odwiedzającej, personel medyczny może odmówić odbycia odwiedzin. Ma to szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób hospitalizowanych, które narażone są w sposób szczególny na zakażenia m.in. poprzez immunosupresję, zabiegi operacyjne, wcześniactwo itp. 
  2. Odwiedziny w klinikach, oddziałach u pacjentów izolowanych (tj. pacjentów z alert patogeniami, pacjentów w immunosupresji itp.) ustalane są indywidualnie z Lekarzem Kierującym lub Dyżurnym. Odwiedziny odbywają się wyłącznie pod nadzorem personelu medycznego. Wyjątek stanowią odwiedziny rodziców noworodków hospitalizowanych w Klinice Patologii Noworodka – obowiązuje odrębna procedura dot. odwiedzin . 
  3. Osoba odwiedzająca podczas pobytu w klinice, oddziale stosuje się do zaleceń personelu medycznego. Od momentu wejścia do budynku kliniki, oddziału zobowiązana jest do noszenia maski zakrywającej usta i nos. 
  4. W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pacjentów (dot. sytuacji kiedy pacjent nie przebywa sam na sali), w miarę możliwości lokalowych kliniki, oddziału wydziela się tzw. miejsce odwiedzin. Miejsce powinno zostać wydzielone poza salą chorych, w przestrzeni ogólnodostępnej dla pacjentów, oddzielonej parawanem (liczba stanowisk do odwiedzin uzależniona jest od możliwości lokalowych kliniki, oddziału). Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na opuszczenie przez niego sali chorych, odwiedziny mogą wyjątkowo odbywać się na tej sali, za parawanem lub przesuwną kotarą. 
  5. Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny 1 osoby bliskiej u 1 pacjenta. Czas odwiedzin nie może przekroczyć 30-60 minut. Ograniczenia czasowe odwiedzin podyktowane są koniecznością zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pacjentów, poszanowania intymności innych pacjentów na sali, a także możliwością rotacyjnego odbycia odwiedzin przez kilka osób biskich u jednej osoby.  
  6. Przed odwiedzinami osoba odwiedzjąca jest zobowiązana do udania się do punktu pielęgniarskiego kliniki, oddziału, celem odbycia instruktażu dotyczącego miejsca, czasu odwiedzin oraz stosowanych środków ochrony indywidualnej. W przypadku pacjentów izolowanych, osoba odwiedzająca dodatkowo instruowana jest o sposobie zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w wyznaczonym do tego miejscu.
  7. Osoba odwiedzjąca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach. 
  8. Osoba odwiedzająca może przynieść pacjentowi tylko niezbędne rzeczy osobiste, środki czystości itp.
  9. Po zakończeniu odwiedzin osoba odwiedzająca opuszcza klinikę, oddział, informując o tym fakcie personel medyczny w punkcie pielęgniarskim.