Ogłoszenia

29.05.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty do udziału w Komitecie Monitorowania Bezpieczeństwa, w niekomercyjnym badaniu klinicznym pn. „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”.

I.Informacje ogólne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza nabór na członka Komitetu Monitorowania Bezpieczeństwa w badaniu klinicznym pn. „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”. Celem działania Komitetu ds. Bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom badania klinicznego, zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Klinicznej, oraz obowiązującym prawem i wytycznymi. Badanie kliniczne obejmuje 3 polskie ośrodki, w których planuje się włączyć 100 pacjentów do grupy interwencyjnej i kontrolnej z alokacją 50:50. W obu grupach dochodzi do implantacji stent-graftu fenestrowanego, a różnicę stanowi sposób jego wytworzenia: przez firmę zewnętrzną lub przez chirurga, z użyciem wyrobu medycznego, do wytwarzania szablonów aorty do modyfikacji stent-graftów aortalnych. Okres rekrutacji pacjentów kończy się wiosną 2026r, natomiast okres obserwacji będzie trwać rok dłużej.

II. Kompetencje członków
Kandydat na członka Komitetu monitorowania bezpieczeństwa musi posiadać tytuł lekarza oraz aktywne prawo wykonywania zawodu. Niezbędne jest posiadanie specjalizacji z chirurgii naczyniowej lub ogólnej, lub anestezjologii, lub kardiologii. Posiadane stopnie naukowe, dorobek naukowy z zakresu chirurgii, oraz doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, są dodatkowo punktowane podczas wyboru Zleceniobiorcy

III. Role i obowiązki
Komitet monitorowania bezpieczeństwa (KMB) to niezależna grupa ekspertów, która doradza Sponsorowi. Członkowie KMB działają indywidualnie i służą swoją wiedzą i zaleceniami.

Do głównych obowiązków członka KMB należy:

 1. zapoznanie się z protokołem badania klinicznego, dokumentacją świadomej zgody, broszurą badacza oraz innymi istotnymi materiałami dotyczącymi badania,
 2. uczestniczenie w posiedzeniach komitetu bezpieczeństwa, które odbywać się będą co najmniej raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby,
 3. okresowy przegląd i ocena zgromadzonych danych badawczych pod kątem bezpieczeństwa uczestników, przebiegu i postępów badań oraz, w stosownych przypadkach, skuteczności
 4. wydawanie zaleceń Sponsorowi dotyczących kontynuacji, modyfikacji lub zakończenia badania. KMB bierze pod uwagę dane dotyczące konkretnego badania, jak również odpowiednią wiedzę podstawową na temat choroby, czynnika testowego lub badanej populacji pacjentów.
 5. sporządzanie i podpisywanie raportów z posiedzeń komitetu bezpieczeństwa oraz przekazywanie ich Zleceniodawcy i sponsorowi badania klinicznego,

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przeglądu danych, KMB odpowiada za zdefiniowanie zakresu danych podlegających walidacji, w tym: zdarzeń, które wymagałyby nieplanowanego przeglądu, zatrzymanie procedur zgodnych z protokołem. KMB odpowiada również za zachowanie poufności swoich wewnętrznych dyskusji i działań oraz treści przekazywanych jej raportów oraz w odniesieniu do wszystkich udostępnionych wyników badań.

Zakres danych rewidowanych przez KMB typowo obejmują:
Tymczasowe/skumulowane dane potwierdzające zdarzenia niepożądane związane z badaniem;
W stosownych przypadkach tymczasowe/skumulowane dane potwierdzające skuteczność zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi statystycznymi;
Jakość, kompletność i aktualność danych;
Wydajność poszczególnych ośrodków;
Adekwatność zgodności z celami rekrutacji i retencji, w tym dotyczącymi udziału kobiet i populacji specjalnego zainteresowania;
Przestrzeganie protokołu;
Czynniki, które mogą wpłynąć na wynik badania lub naruszyć poufność danych z badania (takie jak naruszenie protokołu, itp.); oraz Czynniki zewnętrzne w stosunku do badania, takie jak postęp naukowy lub terapeutyczny, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników lub etykę badania.

KMB powinno kończyć każdy przegląd swoimi zaleceniami dla Sponsora, czy badanie powinno być kontynuowane bez zmian, zmodyfikowane czy przerwane. Zalecenia dotyczące modyfikacji projektu i przebiegu badania mogą obejmować:

 1. Modyfikacje protokołu badania na podstawie przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa;
 2. Zawieszenie lub wcześniejsze zakończenie badania lub jednej lub więcej ramion badania z powodu poważnych obaw dotyczących bezpieczeństwa uczestników
 3. Zawieszenie lub wcześniejsze zakończenie badania lub jednej lub więcej ramion badania, ponieważ cele badania zostały osiągnięte zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi statystycznymi;
 4. Opcjonalne podejścia do rozważenia przez komitet sterujący i badaczy, gdy KMB stwierdzi, że częstość występowania głównych punktów końcowych jest znacznie poniżej oczekiwanej częstości (takie jak zalecenia dotyczące zwiększenia liczby ośrodków badawczych lub wydłużenia okresu rekrutacji); oraz,
 5. Działania korygujące dotyczące ośrodka badawczego, którego wyniki wydają się niezadowalające lub wydają się rodzić pytania dotyczące prowadzenia badania.

Oferty, obejmujące wynagrodzenie (w wartości brutto) za udział w 1 posiedzeniu Komitetu, które zakończy się wydaniem raportu i rekomendacji dla Sponsora, proszę składać do 02.06.2023r. w formie elektronicznej na adres email:

i.urdas@spsk2-szczecin.pl , bądź w formie papierowej na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie:

Iwona Urdas:

Wydział Kontrolingu, Planowania i Rozwoju:

Al. Powstańców Wielkopolskich 72:

70-111 Szczecin:


W przypadku pytań, dotyczących treści ogłoszenia, proszę kontaktować się z :

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Rynio, tel. 792 456 045. :


28.04.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty do udziału w Komitecie Monitorowania Bezpieczeństwa, w niekomercyjnym badaniu klinicznym pn. „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”.

I.Informacje ogólne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza nabór na członka Komitetu Monitorowania Bezpieczeństwa w badaniu klinicznym pn. „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”. Celem działania Komitetu ds. Bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom badania klinicznego, zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Klinicznej, oraz obowiązującym prawem i wytycznymi. Badanie kliniczne obejmuje 3 polskie ośrodki, w których planuje się włączyć 100 pacjentów do grupy interwencyjnej i kontrolnej z alokacją 50:50. W obu grupach dochodzi do implantacji stent-graftu fenestrowanego, a różnicę stanowi sposób jego wytworzenia: przez firmę zewnętrzną lub przez chirurga, z użyciem wyrobu medycznego, do wytwarzania szablonów aorty do modyfikacji stent-graftów aortalnych. Okres rekrutacji pacjentów kończy się wiosną 2026r, natomiast okres obserwacji będzie trwać rok dłużej.

II. Kompetencje członków
Kandydat na członka Komitetu monitorowania bezpieczeństwa musi posiadać tytuł lekarza oraz aktywne prawo wykonywania zawodu. Niezbędne jest posiadanie specjalizacji z chirurgii naczyniowej lub ogólnej, lub anestezjologii, lub kardiologii. Posiadane stopnie naukowe, dorobek naukowy z zakresu chirurgii, oraz doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, są dodatkowo punktowane podczas wyboru Zleceniobiorcy

III. Role i obowiązki
Komitet monitorowania bezpieczeństwa (KMB) to niezależna grupa ekspertów, która doradza Sponsorowi. Członkowie KMB działają indywidualnie i służą swoją wiedzą i zaleceniami.

Do głównych obowiązków członka KMB należy:

 1. zapoznanie się z protokołem badania klinicznego, dokumentacją świadomej zgody, broszurą badacza oraz innymi istotnymi materiałami dotyczącymi badania,
 2. uczestniczenie w posiedzeniach komitetu bezpieczeństwa, które odbywać się będą co najmniej raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby,
 3. okresowy przegląd i ocena zgromadzonych danych badawczych pod kątem bezpieczeństwa uczestników, przebiegu i postępów badań oraz, w stosownych przypadkach, skuteczności
 4. wydawanie zaleceń Sponsorowi dotyczących kontynuacji, modyfikacji lub zakończenia badania. KMB bierze pod uwagę dane dotyczące konkretnego badania, jak również odpowiednią wiedzę podstawową na temat choroby, czynnika testowego lub badanej populacji pacjentów.
 5. sporządzanie i podpisywanie raportów z posiedzeń komitetu bezpieczeństwa oraz przekazywanie ich Zleceniodawcy i sponsorowi badania klinicznego,

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przeglądu danych, KMB odpowiada za zdefiniowanie zakresu danych podlegających walidacji, w tym: zdarzeń, które wymagałyby nieplanowanego przeglądu, zatrzymanie procedur zgodnych z protokołem. KMB odpowiada również za zachowanie poufności swoich wewnętrznych dyskusji i działań oraz treści przekazywanych jej raportów oraz w odniesieniu do wszystkich udostępnionych wyników badań.

Zakres danych rewidowanych przez KMB typowo obejmują:
Tymczasowe/skumulowane dane potwierdzające zdarzenia niepożądane związane z badaniem;
W stosownych przypadkach tymczasowe/skumulowane dane potwierdzające skuteczność zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi statystycznymi;
Jakość, kompletność i aktualność danych;
Wydajność poszczególnych ośrodków;
Adekwatność zgodności z celami rekrutacji i retencji, w tym dotyczącymi udziału kobiet i populacji specjalnego zainteresowania;
Przestrzeganie protokołu;
Czynniki, które mogą wpłynąć na wynik badania lub naruszyć poufność danych z badania (takie jak naruszenie protokołu, itp.); oraz Czynniki zewnętrzne w stosunku do badania, takie jak postęp naukowy lub terapeutyczny, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników lub etykę badania.

KMB powinno kończyć każdy przegląd swoimi zaleceniami dla Sponsora, czy badanie powinno być kontynuowane bez zmian, zmodyfikowane czy przerwane. Zalecenia dotyczące modyfikacji projektu i przebiegu badania mogą obejmować:

 1. Modyfikacje protokołu badania na podstawie przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa;
 2. Zawieszenie lub wcześniejsze zakończenie badania lub jednej lub więcej ramion badania z powodu poważnych obaw dotyczących bezpieczeństwa uczestników
 3. Zawieszenie lub wcześniejsze zakończenie badania lub jednej lub więcej ramion badania, ponieważ cele badania zostały osiągnięte zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi statystycznymi;
 4. Opcjonalne podejścia do rozważenia przez komitet sterujący i badaczy, gdy KMB stwierdzi, że częstość występowania głównych punktów końcowych jest znacznie poniżej oczekiwanej częstości (takie jak zalecenia dotyczące zwiększenia liczby ośrodków badawczych lub wydłużenia okresu rekrutacji); oraz,
 5. Działania korygujące dotyczące ośrodka badawczego, którego wyniki wydają się niezadowalające lub wydają się rodzić pytania dotyczące prowadzenia badania.

Oferty, obejmujące wynagrodzenie (w wartości brutto) za udział w 1 posiedzeniu Komitetu, które zakończy się wydaniem raportu i rekomendacji dla Sponsora, proszę składać do 12.05.2023r. w formie elektronicznej na adres email:

i.urdas@spsk2-szczecin.pl , bądź w formie papierowej na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie:

Iwona Urdas:

Wydział Kontrolingu, Planowania i Rozwoju:

Al. Powstańców Wielkopolskich 72:

70-111 Szczecin:


W przypadku pytań, dotyczących treści ogłoszenia, proszę kontaktować się z :

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Rynio, tel. 792 456 045. :


28.09.2022

Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług informatyczno-programistycznych na potrzeby niekomercyjnego badania klinicznego, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych pn. „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”

W trakcie badania będzie używane oprogramowanie – wyrób medyczny, którego zadaniem jest konwersja obrazów tomografii komputerowej do formy modelu powierzchniowego drukowalnego w drukarce 3D. Czas trwania usługi 42 miesiące. W projekcie będą brały udział 3 szpitale w 3 miastach wojewódzkich Polski.


Do zakresu obowiązków Usługobiorcy będzie należeć:
- Konfiguracja startowa oprogramowania na jednostkach komputerowych wskazanych przez Zleceniodawcę
- Okresowe przeglądy instalacji oprogramowania
- Weryfikacja stanu instalacji sterowników GPU, w tym CUDA oraz systemowych paczek redystrybucyjnych
- przeszkolenie użytkowników z obsługi wyrobu medycznego w miejscu i czasie wskazanym przez Zleceniodawcę
- Pomoc w zakresie obsługi oprogramowania
- Dotrenowywanie sieci głębokiego uczenia bazując na danych specyficznych dla danego ośrodka medycznego na wezwanie Zleceniodawcy. W przypadku konieczności wykonania oznaczeń wzorcowych danych, obowiązek ten ciąży na Zleceniobiorcy
- Rozwiązywanie błędów w pracy oprogramowania zgłaszanych przez użytkowników. Rozumie się przez to wykonywanie prac programistycznych na wyrobie medycznym, których celem jest usunięcie nieprawidłowego działania oprogramowania
- Diagnostyka poprawności ścieżek systemowych dla dystrybucji środowiska Python i paczek bibliotecznych
- Re-instalacja oprogramowania w przypadku modernizacji sprzętu komputerowego
- Obsługa, doradztwo, pomoc, wsparcie i rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych
- W przypadku obsługi wsparcia i pomocy Zleceniobiorca musi świadczyć usługi 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu, a czas reakcji nie może być dłuższy niż 8h
-Dla zadań programistycznych wymagających korekty kodu oprogramowania czas na ich realizację nie może być dłuższy niż 7 dni
-Dla zadań wymagających treningu sieci neuronowych czas na ich realizacje nie może przekraczać 14 dni
-Usługobiorca otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za swoją pracę
-Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadkach uzasadnionych przebiegiem realizacji badania klinicznego.


Oferty proszę składać do 03.10.2022r. do godz. 11.00 w formie elektronicznej na adres email: i.urdas@spsk2-szczecin.pl .

19.08.2022

Zamawiający wprowadza zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 23 oraz projekcie umowy w § 5 ust. 2.

Było:
" Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty należności na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT".

Jest:
"Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty należności na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT".

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty do dnia 23 września 2022 r. do godz. 10:00


- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy


07.02.2022

Samodzielny Publiczny szpital kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie pn. System przesyłania zdjęć tomografii komputerowej
W tym:

I. Część do przesyłania badań TK

 1. Wysyłanie badań tomograficznych
 2. Deidentyfikacja badania i zakodowanie zgodne z przyporządkowanym numerem zgłoszenia
 3. Zgłoszenia do badania będzie umożliwiać opisanie sytuacji klinicznej, wskazówek do wykonania modelu, terminu operacji, przeznaczania, użytych materiałów, danych kontaktowych zgłaszającego
 4. Zgłoszenie będzie powiadamiało o swoim wysłaniu poprzez mail
 5. Web DICOM viewer
 6. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do swoich zgłoszeń, ich statusu, zaproponowanych zdjęć (renderingow) dla modelu. Akceptowanie zaproponowanych modeli 3D przed wydrukiem

II. Moduł przesyłania TK od strony technika 3D/administratora
 1. Baza danych: Historia/rejestr zgłoszeń i statusu ich wykonania
 2. Pobieranie zamieszczonych badań
 3. Web DICOM viewer
 4. Kalendarz zadań (terminy dodania zgłoszenia i deadliny dla operacji)
 5. 5. Przypominania o terminie operacji (wysyłanie mail)

III. Baza modeli
 1. Wgrywanie modeli .stl i innych form do druku 3D (również przyporządkowywanie ich do odpowiedniego zgłoszenia)
 2. Rejestr modeli, ich opisów oraz danych ze zgłoszenia. Zdjęcia
 3. Podgląd modeli 3D

IV. Sprawozdawczość zadań i wskaźników projektu
 1. Dostęp dla zarządzających projektem i administratorów
 2. Sekcja podzielona na produkty projektu oraz wskaźniki niezbędne do realizacji produktu
 3. Stopień wykonania produktu (wskaźniki)
 4. Przyporządkowywanie zgłoszeń do danego produktu projektu (automatycznie podnosi wskaźnik – stopień wykonania danego produktu)
 5. Podział na realizację przez partnera DE/PL
 6. Pozycje umożliwiają dodawania zdjęć i filmów

Oferty proszę składać do 15.02.2022r. w formie elektronicznej na adres email: a.zborowski@spsk2-szczecin.pl lub w formie papierowej do Kierownika Działu Informatycznego


07.02.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie 1. wykonanie strony internetowej
 1. Dział aktualności (dodawane z odpowiedniego konta użytkownika po zalogowaniu)
 2. Sekcja: realizowane zadania w projekcie. Krótkie opisy. Stopień realizacji. Multimedia.
 3. sekcja multimedia (zdjęcia pracowni, zdjęcia modeli, filmy multimedialne)
 4. serwis dwujęzyczny PL/DE
 5. Informacja o finansowaniu projektu + loga projektu EU
 6. Profile użytkownika – redaktor (pisanie newsow itp.), lekarz (wysylanie badan TK), technik 3D (pobieranie badań i przetwarzanie zapytań), zarządzający projektem (raportowanie wykonania produktów i wskaźników projektu)
 7. Publikowanie artykułów naukowych powstałych z projektu

Oferty proszę składać do 15.02.2022r. w formie elektronicznej na adres email: a.zborowski@spsk2-szczecin.pl lub w formie papierowej do Kierownika Działu Informatycznego


24.01.2022


30.04.2021

Samodzielny Publiczny szpital kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup komputera all-in-one pracującego w środowisku MacOS na potrzeby realizacji projektu „Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI Wieku”

Specyfikacja / minimalne wymagania:

Producent Apple
Rodzaj All in One
Przekątna ekranu 27 cali
Rozdzielczość 5120 x 2880
Powłoka ekranu antyrefleksyjna
Typ procesora Intel Core i9 (3.6 GHz)
Ilość rdzeni 10
Karta graficzna Radeon RX 5700 XT
Pamięć karty graficznej 16 GB
Ilość pamięci RAM 32 GB
Rodzaj pamięci RAM DDR4-2666 (PC4-21300)
Typ dysku 1 SSD
Pojemność dysku 2000 GB
System operacyjny Mac OS X

Termin składania ofert: do 19.05.2021
Kontakt: Adam Zborowski a.zborowski@spsk2-szczecin.pl


30.04.2021

Samodzielny Publiczny szpital kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup monitora 4K na potrzeby realizacji projektu „Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI Wieku”

Specyfikacja / minimalne wymagania:

Przekątna ekranu - 31,5"
Powłoka matrycy - Matowa
Rodzaj matrycy - LED, IPS
Rozdzielczość ekranu - 3840 x 2160 (UHD 4K)
Format obrazu - 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu - 60 Hz
Czas reakcji - 5 ms
Jasność - 350 cd/m²
Kontrast statyczny - 1 000:1
Złącza - HDMI, DisplayPort

Termin składania ofert: do 19.05.2021
Kontakt: Adam Zborowski a.zborowski@spsk2-szczecin.pl


30.04.2021

Samodzielny Publiczny szpital kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup komputera graficznego na potrzeby realizacji projektu „Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI Wieku”

Specyfikacja / minimalne wymagania:
Procesor: Intel Core i9-10900K 10-rdzeni
pamięć RAM: 64GB DDR4
Dysk twardy: 1TB SSD NVMe
karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB
System Operacyjny: Windows 10 Pro
Termin składania ofert: do 19.05.2021

Kontakt: Adam Zborowski a.zborowski@spsk2-szczecin.pl


09.02.2021


DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLICZNICZNEGO NR 2 PUM W SZCZECINIE

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 z póżn. zm.)


zaprasza
do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem badania na rzecz Udzielającego zamówieniewraz z dzierżawą pomieszczeń.

 1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem badania na rzecz Udzielającego zamówienie wraz z dzierżawą pomieszczeń.
 2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta zostanie na okres 36 miesięcy od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2024 r.
 3. Udzielający Zamówienia wymaga od oferenta, aby świadczenia zdrowotne udzielane były:
  1. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
  2. przy użyciu sprzętu i aparatury dopuszczonej do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020, poz. 186).
 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej Szpitala: www.spsk2-szczecin.pl (w zakładce „ogłoszenia”).
 5. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego zamówienie tj. (nazwa i adres Oferenta) należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach z adnotacją:
  „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznegoz opisem badania wraz z dzierżawą pomieszczeń na rzecz Udzielającego zamówienie” w Dziale Organizacyjno -Prawnym SPSK-2 (pok. 11) w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 12:00 .
 6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 13.30 w budynku administracji SPSK-2.
 7. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 19 lutego 2021 r.
 8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie, o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Do pobrania


21.05.2020

Samodzielny Publiczny szpital kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie strony internetowej wraz z systemem przesyłania zdjęć tomografii komputerowej

I Część: Informacyjno-promocyjna strony

 1. Dział aktualności (dodawane z odpowiedniego konta użytkownika po zalogowaniu)
 2. Sekcja: realizowane zadania w projekcie. Krótkie opisy. Stopień realizacji. Multimedia.
 3. sekcja multimedia (zdjęcia pracowni, zdjęcia modeli, filmy multimedialne)
 4. serwis dwujęzyczny PL/DE
 5. Informacja o finansowaniu projektu + loga projektu EU
 6. Profile użytkownika – redaktor (pisanie newsow itp.), lekarz (wysylanie badan TK), technik 3D (pobieranie badań i przetwarzanie zapytań), zarządzający projektem (raportowanie wykonania produktów i wskaźników projektu)
 7. Publikowanie artykułów naukowych powstałych z projektu

II. Część do przesyłania badań TK
 1. Wysyłanie badań tomograficznych
 2. Deidentyfikacja badania i zakodowanie zgodne z przyporządkowanym numerem zgłoszenia
 3. Zgłoszenia do badania będzie umożliwiać opisanie sytuacji klinicznej, wskazówek do wykonania modelu, terminu operacji, przeznaczania, użytych materiałów, danych kontaktowych zgłaszającego
 4. Zgłoszenie będzie powiadamiało o swoim wysłaniu poprzez mail
 5. Web DICOM viewer
 6. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do swoich zgłoszeń, ich statusu, zaproponowanych zdjęć (renderingow) dla modelu. Akceptowanie zaproponowanych modeli 3D przed wydrukiem

III. Moduł przesyłania TK od strony technika 3D/administratora
 1. Baza danych: Historia/rejestr zgłoszeń i statusu ich wykonania
 2. Pobieranie zamieszczonych badań
 3. Web DICOM viewer
 4. Kalendarz zadań (terminy dodania zgłoszenia i deadliny dla operacji)
 5. Przypominania o terminie operacji (wysylanie mail)

IV. Baza modeli
 1. Wgrywanie modeli .stl i innych form do druku 3D (również przyporządkowywanie ich do odpowiedniego zgłoszenia)
 2. Rejestr modeli, ich opisów oraz danych ze zgłoszenia. Zdjęcia modeli
 3. Podgląd modeli 3D

V. Sprawozdawczość zadań i wskaźników projektu
 1. Dostęp dla zarządzających projektem i administratorów
 2. Sekcja podzielona na produkty projektu oraz wskaźniki niezbędne do realizacji produktu
 3. Stopień wykonania produktu (wskaźniki)
 4. Przyporządkowywanie zgłoszeń do danego produktu projektu (automatycznie podnosi wskaźnik – stopień wykonania danego produktu)
 5. Podział na realizację przez partnera DE/PL
 6. Pozycje umożliwiają dodawania zdjęć i filmów

Kontakt:
Wydział Kontrolingu, Planowania i Rozwoju
Iwona Urdas, i.urdas@spsk2-szczecin.pl