Archiwum

ARCHIWUM ZAKŁADOWE SPSK-2 działa w oparciu o obowiązujące przepisy:

 

  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 123 poz. 698, ze zm.);
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 217, ze zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1375).

Pacjenci Szpitala lub osoby przez nich pisemnie upoważnione mają prawo wnioskować o wydanie kopii dokumentacji medycznej. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek (wzór formularza tutaj) w siedzibie Szpitala w budynku administracji (pokój nr 11) bądź też wysłać wniosek:

  • listownie na adres Szpitala, z dopiskiem “Dział Organizacyjno-Prawny”,
  • drogą elektroniczną na adres: op@spsk2-szczecin.pl,
  • faxem na nr (91) 466 10 15.

 

Do pobrania: