Praca

2022-12-07

Szczecin, dnia 07.12.2022 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich.72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy na przeprowadzanie terapii logopedycznej w Klinice Patologii Noworodka SPSK-2. 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo - Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 1430.
Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 


Do pobrania:
OFERTA
WZÓR UMOWY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH