Praca

2023-03-30

            Szczecin, dnia 29.03.2023r.

                   

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM

z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72

ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

  1. kardiologii w Izbie Przyjęć Kardiologicznej (pielęgniarka/rz);
  2. izby przyjęć chirurgicznej w Izbie Przyjęć Chirurgicznej (pielęgniarka/rz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 11 kwietnia 2023r. do 31 maja 2026r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym    SPSK-2 w terminie:

 do dnia 05 kwietnia 2023r. do godz. 1400 

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć

na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia                      30 marca 2023r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia  30 marca 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 06.04.2023r.w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK 1
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2023-03-30