Otwarty nabór na Partnera projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 - profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca

Szczecin 12.07.2018

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na Partnera, będącego organizacją pozarządową,lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca.

Celem niniejszego partnerstwa jest wspólnarealizacja projektu uwzględniająca przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18)– profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy spełniający wymagania określone w Regulaminie konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 na projekty w programie KORDIAN, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji

Przewidywany zakres działań dla Partnera:

 1. Współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
 2. Współpraca w realizacji zadań merytorycznych projektu, przypisanych Partnerowi oraz w zarządzaniu projektem.

Wymagania wobec Partnera:

 1. Zgodność działalności statutowej Partnera z celem głównym projektu.
 2. Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym projektu.
 3. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i środków krajowych lub/i własnych.
 4. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych i finansowych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa.
 5. Wyrażenie zgody na współpracę z Samodzielnym Publiczny Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/ porozumienia.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:

 1. Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem zadania.
 2. Informację na temat deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera  w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Koncepcję realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu.
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów koniecznych do poniesienia na realizację wymienionych w ofercie działań.
 5. Opis doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym projektów, zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub krajowych lub własnych.
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenie Partnera o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.
 8. Oświadczenie Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów.

Kryteria wyboru Partnerów:

 1. Doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych z celem głównym projektu – każdy zrealizowany projekt otrzymuje 10pkt.
 2. Propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań służących osiągnięciu celu głównego projektu – max 30 pkt.

Procedura wyboru Partnera:

 1. Oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone.
 2. Od dokonanego wyboru Partnera nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, które zostaną najlepiej ocenione przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące dookreślenia zadań i ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia, umowy partnerskiej.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2018r. w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie,al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 - profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca”  lub przesłać drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

O terminie złożenia oferty nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e), co powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 665 382 019.

Dodatkowe informacje:
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą, a tym samym nieuzyskaniu odpowiedniego finansowania.

Termin rozstrzygnięcia naboru:
06.08.2018r. wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 – profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca znajdują się na poniższej stronie internetowej: http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-436-konkurs_profilaktyka_miazdzycy_tetnic_i.html