PPK – decyzja do 31 marca!

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nasz szpital ma obowiązek zawrzeć do 10 kwietnia 2021 r. z wybraną instytucją finansową umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w imieniu i na rzecz zatrudnionych w SPSK-2 pracowników. 

Oznacza to, że zostaną utworzone indywidualne rachunki pracownicze prowadzone przez instytucję finansową (w SPSK-2 jest to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), na których gromadzone będą środki finansowe pochodzące od:
1). pracowników, 
2). pracodawcy 
3). i państwa, 
a które będą stanowiły prywatne środki uczestników PPK. 

ZASADY UCZESTNICTWA w PPK zostały przedstawione w piśmie nr OP/062/20/21 z dnia 25 lutego 2021 r. (skan pisma dostępny jest na stronie intranetowej SPSK-2, w zakładce PPK–Pracownicze Plany Kapitałowe, na pasku u góry, po prawej stronie).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, by każdy pracownik SPSK-2:

  • zapoznał się z warunkami udziału w PPK (szczegóły na stronie intranetowej SPSK-2, w zakładce PPK–Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/, a w przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK pod numerami: 
    801 32 32 80 lub 22 358 56 56). 
  • oraz do dnia 31 marca 2021 r. podjął decyzję w przedmiocie uczestnictwa w PPK - z czym związane jest złożenie do Działu Kadrowo-Płacowego SPSK-2 stosownych dokumentów (wykaz poniżej) w tej sprawie
     

WYKAZ DOKUMENTÓW:
Dokonywanie wpłat:

1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat
2. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
3. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Wpłaty podstawowe:
4.
Deklaracja uczestnika PPK w zakresie zmiany wysokości wpłaty podstawowej

Wpłaty dodatkowe:
5
. Deklaracja uczestnictwa w PPK w zakresie finansowania/ zmiany/ rezygnacji z wpłaty dodatkowej
6. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK:
4.  Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK:
1) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,
2) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7),
3) w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1317 oraz z 2020 r. poz. 782)
- nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej.)

Oświadczenia o zawartych wcześniej umowach o prowadzenie PPK:
7.
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK
8. Oświadczenie uczestnika PPK o braku zgody na złożenie przez podmiot zatrudniający wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK tego uczestnika.

Wszystkie POWYŻSZE DOKUMENTY UMIESZCZONE SĄ W INTRANECIE, w zakładce PPK–Pracownicze Plany Kapitałowe (na pasku u góry, po prawej stronie). Podstawowe informacje nt. PPK zamieszczone są także na stronie www SPSK-2, na ruchomych banerach.


W SKRÓCIE
Uczestnikami PPK mogą być osoby:

 – pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, w wieku od 18 do 55 lat, które będą automatycznie zapisywane do PPK. W pozostałych przypadkach wszystko będzie zależeć od wieku osoby zatrudnionej. 

W przypadku osób, które:
- ukończyły 55. rok życia, ale nie mają więcej niż 70 lat – pracownik powinien samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie do PPK. Warunkiem będzie jednak odpowiedni staż pracy w szpitalu – powinien on wynosić minimum 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.
- ukończyły 70. rok życia – nie mają możliwości przystąpienia do PPK.

Pracownik w każdym momencie ma możliwość zrezygnowania z dokonywania wpłat – w tym celu należy złożyć właściwe oświadczenie w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2. 
Pracownik, który zrezygnuje z uczestnictwa z PPK co 4 lata będzie do niego automatycznie zapisywany – w celu rezygnacji należy złożyć kolejne oświadczenie o rezygnacji.

Struktura wpłat w ramach PPK: 
- wpłata pracownika 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolne do 2%;
- wpłata pracodawcy 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto + dobrowolne do 2,5%;
- wpłata państwa 250 zł na powitanie + 240 zł każdego roku.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o PPK znajdują się na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/, a w przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK pod numerami: 
801 32 32 80 lub 22 358 56 56. 

Ulotki zawierające najważniejsze informacje o PPK zostały przekazane pracownikom szpitala za pośrednictwem Kancelarii SPSK-2.

OSOBY FUNKCYJNE SZPITALA PROSIMY O PRZEKAZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PPK PODLEGŁYM SOBIE PRACOWNIKOM.