Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie do 1997 r., bez możliwości odtworzenia danych osobowych, licząc od końca roku kalendarzowego z wyłączeniem:

  1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (okres przechowywania 30 lat);
  2. Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników (okres przechowywania 30 lat);
  3. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia (okres przechowywania 22 lata).

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 24 lipca 2020 roku w kancelarii szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Po tym terminie dokumentacja medyczna ulegnie zniszczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja o powyższym zamieszczona jest także w zakładce Dla Pacjenta -> Informacje oraz Dla Pacjenta -> Wnioskowanie o dokumentację medyczną na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie – www.spsk2-szczecin.pl.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 849) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz. 666).

 

- Dokument - PDF