Polityka jakości

Wizja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych oraz przy uwzględnieniu kompetencji oraz wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów osobowych i rzeczowych.

 

Kierownictwo Szpitala wspólnie z pracownikami deklaruje podejmowanie zadań z zakresu działalności naukowo–badawczej, stałe doskonalenie standardów postepowania medycznego wdrażanie nowych technologii medycznych w celu osiągnięcia skutecznych metod diagnostyczno- leczniczych oraz zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki oraz poprawy bezpieczeństwa pacjenta.

 

Cele jakościowe stojące przed nami to:

 • zaspokojenie wymagań pacjentów dążąc do ich pełnej satysfakcji,

 • poprawę komunikacji interpersonalnej z pacjentem,

 • dbanie o ciągły rozwój intelektualny pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 • wprowadzanie nowych metod diagnostyczno-leczniczych,

 • utrzymanie efektywności ekonomicznej i stworzenie jak najlepszych warunków dla zapewnienia dalszego rozwoju Szpitala,

 • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

 • spełnienie wymagań prawnych, kontraktowych i wymagań norm ISO 9001, PN EN 15224 oraz wszelkich innych zidentyfikowanych wymagań wpływających na funkcjonowanie naszej placówki i zadowolenie naszych wszystkich klientów,

 • doskonalenie procesów klinicznych, medycznych, wykorzystując najlepszą wiedzę, zachowując wartości etyczne, zarządzając ryzykiem występującym w tych procesach.

 

Realizacja celów następuje poprzez:

 • zakup nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego, bezpiecznego dla pracownika i pacjenta,

 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowanie ich do obowiązujących standardów,

 • analizowanie i wyciąganie wniosków z badania poziomu satysfakcji pacjenta,

 • stosowanie rozwiązań i technologii o wysokich i sprawdzonych standardach oraz partnerską współpracę z ich producentami,

 • zarządzanie i kontroling kosztów,

 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia.

 

Przyjęte cele osiągamy dzięki wszechstronnemu zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników uczestniczących w realizacji zadań wynikających z wymagań Systemu Zarządzania Jakością. Kierownictwo Szpitala dokonując okresowych przeglądów dotyczących funkcjonowania SZJ weryfikuje politykę jakości dostosowując ją do zmieniających się warunków. Powyższa polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do ogólnej wiadomości wszystkim klientom Szpitala. W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowano cele szczegółowe, okresowo weryfikowane przez Kierownictwo Szpitala.

 

Szczecin, 2017-08-25

Zatwierdził Dyrektor SPSK-2