Ogłoszenia

2018-03-15

Szczecin dn. 11.01.2017r.

 

                                

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni pracowników na stanowiska:

 

od 01.04.2018r.

Inspektora ds. technicznych

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie średnie techniczne ( preferowane wyższe, z uprawnieniami budowlanymi w branży elektrycznej lub ewentualnie sanitarnej),
 • co najmniej 5 letni staż pracy w służbach technicznych, który obejmował zarządzanie obiektami  (niekoniecznie służby zdrowia),
 • biegła obsługa komputera i programów biurowych (Excel, Word) .

 

Praca polegająca na:

bieżącym nadzorze nad utrzymaniem obiektów w pełnej sprawności technicznej , ustalaniu zakresu niezbędnych do wykonania robót konserwacyjnych w różnych branżach, kontroli ich właściwej realizacji i dokumentowania, ocenie stanu technicznego sieci , instalacji oraz obiektów, składaniu wniosków na realizację koniecznych prac naprawczych, ocenie zasadności zgłaszanych do realizacji przez różne jednostki robót, rozliczaniu robót i usług świadczonych przez służby techniczne, kwalifikowaniu prac wykraczających poza zakres firm konserwujących i przygotowywaniu wniosków na ich realizację.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy.

 

Mile widziane:

 • Kursy i szkolenia w dziedzinie technicznej

 

 

od 01.08.2018r.

Inspektora ds. technicznych

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształceniem co najmniej średnie,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych finansowanych ze środków unijnych i z dotacji ministerialnych,
 • biegła obsługa komputera i programów biurowych (Excel, Word) .


Praca polegająca na:

 • tworzeniu i rozliczaniu Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych dla potrzeb realizacji projektów, znajomości obowiązujących przepisów uPZP.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy.

 

Mile widziane:

 •  Kursy i szkolenia w dziedzinie technicznej

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z dołączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ” do dnia 30.03.2018r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4 lub przesyłać na adres szpitala:

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy na Inspektora ds. technicznych.

 

 

2018-03-16

Szczecin, dnia 16.03.2018r.

                   
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza


K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:


anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt-Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; położna/y anestezjologiczna/y); patologii noworodka w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y); radiologii zabiegowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:do dnia 27 marca 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 marca 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 marca 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 28.03.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.