Ogłoszenia

2017-10-13

                                                                                   Szczecin, dnia 13.10.2017r.

                    
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza


K O N K U R S   O F E R T


w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 


anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz , pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); okulistyki w II Klinice Okulistyki – Oddział Okulistyki Dziecięcej (pielęgniarka/rz); rehabilitacji kardiologicznej w Klinice Kardiochirurgii – Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (pielęgniarka/rz,); nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (położna/y) oraz endokrynologii w Poradni Endokrynologii (lekarz) i badań echokardiograficznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2017r. do 31.12.2019r.; dla zakresu endokrynologii w Poradni Endokrynologii (lekarz) i badań echokardiograficznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (lekarz) na okres od 26.10.2017r. do 31.12.2019r.


Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 26 października 2017r. do godz. 1430 ,  dla zakresu endokrynologii w Poradni Endokrynologii (lekarz) i badań echokardiograficznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (lekarz) do dnia 23 października 2017r. do godz. 1430

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 października 2017r.


Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 października 2017r.


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.10.2017r. w budynku administracji SPSK-2 , dla zakresu endokrynologii w Poradni Endokrynologii (lekarz) i badań echokardiograficznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (lekarz) w dniu 24.10.2017r. w budynku administracji SPSK-2.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.