Praca

2018-05-07

Szczecin, 26.04.2018r.

 

„Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni: Kierownika Działu Finansowo-Księgowego - Zastępcę Głównego Księgowego

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz staż pracy na stanowisku księgowego min. 4 lata lub średnie ekonomiczne oraz staż pracy odpowiednio 8 lat.
 • Znajomość prawa podatkowego, a szczególności ustaw o PDOP, PDOF i VAT wraz z rozporządzeniami oraz Ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość programu finansowo-księgowego pracującego w systemie WINDOWS oraz pakietu MICROSOFT OFFICE (Excel, Word).
 • Umiejętność kierowania zespołem.

Mile widziana umiejętność pracy w systemie „INFOMEDICA” oraz doświadczenie w jednostkach służby zdrowia.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, następnie na czas określony, w dalszej kolejności na stałe.
 • Zatrudnienie od dnia 01.07.2018r.


Inne informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanej oferty i dołączoną klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 paz. 883)”.

Oferty należy składać do dnia 30.05.2018 r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, Budynek Dyrekcji, pok. Nr 4 lub przesyłać na adres Szpitala: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Działu Finansowo-Księgowego”.

 

 

2018-05-16

Szczecin dn. 16.05.2018r.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni:

Pielęgniarkę Epidemiologiczną

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe,
 • czynne prawo wykonywania zawodu,
 • specjalizacja z epidemiologii
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • wykonywanie powierzonych obowiązków rzetelnie i z zachowaniem szczególnej staranności,
 • umiejętność pracy w zespole.


Oferujemy :

Zatrudnienie na umowę o pracę, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy lub umowa cywilno-prawna.

 

Mile widziane:

Doświadczenie na podobnym stanowisku.


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z dołączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ” do dnia 28.05.2018r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4 lub przesyłać na adres szpitala: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,  z dopiskiem: oferta pracy na Pielęgniarkę Epidemiologiczną.

 

 

2018-05-16

Szczecin, dnia 16.05.2018r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); patologii noworodka w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y; lekarz); rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz; lekarz specjalista); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y); bloku operacyjnego w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz operacyjna/y); pielęgniarstwa epidemiologicznego w SPSK-2; pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Patologii Noworodka (lekarz); onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 28 maja 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 maja 2018r. Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 maja 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29.05.2018r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

 

 

 

2018-05-17

Szczecin, dnia 17.05.2018r. 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 06 lutego 2012r. (Dz. U. 2012r. poz. 182 z poźn. zm.).

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki lub Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej w  należy składać w terminie 11 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do 28.05.2018r. do godziny 14.30 pod adresem:

Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin; Dział Kadrowo-Płacowy

lub osobiście w Dziale Kadrowo-Płacowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia składania dokumentów. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępniane do wglądu w Dyrekcji SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.30.