Praca

2021-02-03

Szczecin, 18.01.2021

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko: 

Informatyka

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie kierunkowe

Wymagane umiejętności: 

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows
 • Instalacja oprogramowania
 • Instalacja drukarek
 • Instalacja podstawowych urządzeń sieciowych ( switch )
 • Serwis komputerów
 • Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi Word/Excel/Power Point/e-mail

Oczekujemy:

 • Wysokiej kultury osobistej
 • Dobrej organizacji pracy własnej
 • Osoby komunikatywnej
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Oferujemy : 
Zatrudnienie na umowę o pracę, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy. 
Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym lub kancelarii SPSK-2 (bud. C), lub przesyłać elektronicznie na adres mailowy: kp@spsk2-szczecin.pl.  
 


Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2021-02-15

Szczecin, 11.02.2021

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko: 

Referenta/Inspektora ds. aparatury medycznej

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane kierunki: elektronika, mechatronika, 
 • elektrotechnika, informatyka),
 • ogólna znajomość zagadnień technicznych, informatycznych, elektrycznych,
 • mile widziane uprawnienia SEP.

Zakres obowiązków: 

 • usuwanie awarii sprzętu medycznego i komputerowego niewymagające konieczności wezwania serwisu,
 • ocena stanu technicznego aparatury medycznej i sprzętu komputerowego, 
 • współprowadzenie harmonogramu przeglądów technicznych,
 • wystawianie zleceń na naprawę i przeglądy aparatury medycznej,
 • przyjmowanie zgłoszeń naprawy aparatury medycznej, 
 • nadzór nad realizacją umów serwisowych,
 • nadzór nad umowami dostaw sprzętu (odbiór techniczny, ilościowy i  jakościowy),
 • sporządzanie zamówień na części zamienne oraz akcesoria do aparatury medycznej,
 • kontrola nad prawidłowością prowadzenia paszportów technicznych,
 • monitorowanie dokumentacji technicznej aparatury medycznej znajdującej się w jednostkach SPSK-2
 • opracowywanie faktur.

Oczekujemy:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala,
 • kreatywności,
 • sumienności.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy. 
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w szpitalu wyposażonym w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i Laboratoryjną,
 • udział w szkoleniach.

Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym lub kancelarii SPSK-2 (bud. C), lub przesyłać elektronicznie na adres mailowy: kp@spsk2-szczecin.pl

 

 


Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH

2021-02-19

Szczecin dn. 26.02.2021r.

 

OGŁOSZENIE DO KONKURSU OFERT 

z dnia 19.02.2021r.  w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
chirurgii naczyniowej, ogólnej i angiologii w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii 
(lekarz specjalista-udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice oraz koordynowanie działalnością Kliniki).


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72

PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT

do dnia 03 marca 2021r. do godz. 1200  

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniach od 04.03.2021r. do 05.03.2021r. 

Pozostałe zapisy dotyczące konkursu ogłoszonego dnia 19.02.2021r. pozostają bez zmian.
 

 


 

Szczecin, dnia 19.02.2021r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej, ogólnej i angiologii w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii.

 Przedmiot umowy obejmuje lekarza specjalistę z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych w Klinice oraz koordynowanie działalnością Kliniki) wraz z propozycją funkcjonowania Kliniki zawierającą:

 1. Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń gwarantowanych (organizacja, lokum, sprzęt i kadry) w tym zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i pozostały personel medyczny (spełnienie obowiązujących norm zatrudnienia), pożądaną ilość personelu lekarskiego z uwzględnieniem minimalnych norm.
 2. Organizację zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych.
 3. Wykaz personelu lekarskiego w przeliczeniu na pełne etaty i harmonogram funkcjonowania macierzystej poradni (jeśli dotyczy).
 4. Podział zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych na osoby funkcyjne w Klinice.
 5. Propozycja zasad wynagradzania personelu medycznego za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnione dyżury medyczne.
 6. Działania zmierzające do poprawy rentowności-zasad funkcjonowania kierowanej Kliniki.
 7. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i materiałowo-lekowej.
 8. Optymalizację rozliczeń świadczeń zdrowotnych.
 9. Działania związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i wewnętrznymi procedurami w przedmiotowej sprawie.
 10. Utrzymanie pożądanego stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 11. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  a także wewnętrznych polityk, regulaminów, procedur instrukcji dotyczących  danych osobowych funkcjonujących w SPSK-2.
 12. Analizę  możliwości Kliniki w zakresie zwiększenia liczby prowadzonych badań klinicznych.

  Materiały dotyczące aktualnego stanu zatrudnienia, wykonywania świadczeń i sytuacji finansowej Kliniki dostępne są w Wydziale Kontrolingu, Planowania i Rozwoju.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 kwietnia 2021r. do 31 marca 2024r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie:

do dnia 01 marca 2021r. do godz. 1200  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 23 lutego 2021r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 23 lutego 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniach od 02.03.2021r. do 03.03.2021r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.


 


Do pobrania:
OFERTA - KONTRAKTY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH