Praca

2019-04-03

Szczecin 2019-04-03

KP/110/4/03/2019

OGŁOSZENIE
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni
Pielęgniarki i Położne

 

Forma zatrudnienia dowolna  (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych-kontrakt).

Wszelkich informacji dotyczących zatrudnienia udziela: Dział Kadrowo-Płacowy tel. 91 466-10-27; 91 466-10-28,                                                        
Naczelna Pielęgniarka tel. 91 466-10-18                                                                                          
Zastępca Naczelnej Pielęgniarki tel. 91 466-14-41.

Dokumenty w sprawie zatrudnienia należy składać w Sekretariacie Dyrektora lub Kancelarii SPSK-2.  
 

 

Sprawę prowadzi:
Wioletta Knys
Tel. 91 466-10-39
 

 

Do pobrania:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

 

 

 

2019-07-16

Szczecin dnia 19.07.2019r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72

ODWOŁUJE KONKURS OFERT

ogłoszony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) dnia 16.07.2019r.
w części dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (lekarz specjalista).
 

                                                                                             

 

Szczecin, dnia 16.07.2019r.

                    
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; pielęgniarka/rz); anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć-Kardiochirurgia (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego   (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Bloku Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; pielęgniarka/rz); rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej ( pielęgniarka/rz); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (lekarz specjalista, pielęgniarka/rz); chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym ( pielęgniarka/rz operacyjna/y); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (położna/y, pielęgniarka/rz); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym – Intensywny Nadzór Kardiologiczny (pielęgniarka/rz); okulistyki w Bloku I Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; pielęgniarka/rz operacyjna/y) oraz okulistyki  w Poradni Okulistycznej przy I Klinice Okulistyki ( pielęgniarka/rz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 lipca 2019r. do godz. 14:30 .
Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 16 lipca 2019r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 16 lipca 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 29.07.2019r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 

Do pobrania: 

OFERTA - KONTRAKTY
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH