Praca

2022-12-21

 


 Szczecin, dnia 21.12.2022r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć.

Przedmiot umowy obejmuje lekarza specjalistę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice oraz koordynowanie działalnością Kliniki wraz z propozycją funkcjonowania Kliniki zawierającą:

 1. Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń gwarantowanych (organizacja, lokum, sprzęt i kadry) w tym zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i pozostały personel medyczny (spełnienie obowiązujących norm zatrudnienia), pożądaną ilość personelu lekarskiego z uwzględnieniem minimalnych norm.
 2. Organizację zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych.
 3. Działania zmierzające do poprawy rentowności-zasad funkcjonowania kierowanej Kliniki.
 4. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i materiałowo-lekowej.
 5. Optymalizację rozliczeń świadczeń zdrowotnych.
 6. Działania związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i wewnętrznymi procedurami w przedmiotowej sprawie.
 7. Utrzymanie pożądanego stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 8. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  a także wewnętrznych. polityk, regulaminów, procedur instrukcji dotyczących  danych osobowych funkcjonujących w SPSK-2.
 9. Analizę  możliwości Kliniki w zakresie zwiększenia liczby prowadzonych badań klinicznych.
 10. Podział zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych na osoby funkcyjne w Klinice.
 11. Plan funkcjonowania i organizacji macierzystej Poradni (imiona i nazwiska lekarzy do uzupełnienia po rozstrzygnięciu konkursu ofert na pozostały personel lekarski).

Materiały dotyczące aktualnego stanu zatrudnienia, wykonywania świadczeń i sytuacji finansowej Kliniki dostępne są w Wydziale Kontrolingu, Planowania i Rozwoju.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 lutego 2023r. do 31 stycznia 2026r. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 20 stycznia 2023r. do godz. 1100  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 21 grudnia 2022r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 21 grudnia 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 23.01.2023r. 
w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 


Do pobrania:
OFERTA
WZÓR UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2023-01-30

Szczecin, dnia 27.01.2023r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa (lekarz specjalista położnictwa i ginekologii /lub ginekologii onkologicznej /lub chirurgii ogólnej, w Oddziale Klinicznym Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej, w tym pełnienie dyżurów medycznych na rzecz Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Oddziału Klinicznego Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 marca 2023r. do 31 marca 2024r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 21 lutego 2023r. do godz. 1430  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 
Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 30 stycznia 2023r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 30 stycznia 2023r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 22.02.2023r. w budynku administracji SPSK-2. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 


 


Do pobrania:
OFERTA
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2023-01-30


Szczecin, dnia 27.01.2023r. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022r., poz. 633 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć. 
Istnieje możliwość wyboru jednostki organizacyjnej na terenie SPSK-2 PUM  na udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przedmiot umowy obejmuje lekarzy specjalistów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym pełnienie dyżurów medycznych w Klinice oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu  anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć na pełnienie dyżurów medycznych w Klinice.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 marca 2023r. do 31 października 2025r. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 21 lutego 2023r. do godz. 1400  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 30 stycznia 2023r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 30 stycznia 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 22.02.2023r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 


Do pobrania:
OFERTA
ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH