OGŁOSZENIASzczecin, dnia 16.06.2017r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz , pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa i ginekologii w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz operacyjna/y); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz posiadająca/y kurs podawania cytostatyków); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); pobierania i przeszczepiania nerek w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (lekarz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2017r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 27 czerwca 2017r. do godz. 1430.

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 19 czerwca 2017r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 19 czerwca 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28.06.2017r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.


Szczecin, dnia 20.06.2017r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

radiodiagnostyki – opisywanie TK w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (lekarz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2017r. do 31.12.2018r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 27 czerwca 2017r. do godz. 1430.

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 20 czerwca 2017r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 20 czerwca 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28.06.2017r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Strona internetowa SPSK-2 PUM w Szczecinie do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JAVA w przeglądarce.
W sprawach dotyczących strony internetowej proszę o kontakt mailowy: www.spsk2@spsk2-szczecin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.