OGŁOSZENIASzczecin, dnia 18.04.2017r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz , pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; lekarz); położnictwa i ginekologii w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (lekarz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz posiadająca/y kurs podawania cytostatyków); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz, pielęgniarka anestezjologiczna/y); genetyki – badań i konsultacji w Poradni Genetycznej (lekarz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.05.2017r. do 31.12.2019r.; dla zakresu genetyki – badań i konsultacji w Poradni Genetycznej (lekarz) od 01.05.2017r. do 31.12.2017r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 kwietnia 2017r. do godz. 1430.

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 18 kwietnia 2017r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 18 kwietnia 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.04.2017r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Szczecin, dnia 25.04.2017r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Kliniki Położnictwa i Ginekologii;

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Kardiochirurgii
– Blok Operacyjny

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz. U.2011.151.896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. (Dz. U. 2012.182 z poźn. zm.).

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki …………………………….” należy składać w terminie 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do 10.05.2017r. do godziny 14.30 pod adresem:

Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin; Dział Kadrowo-Płacowy

lub osobiście w Dziale Kadrowo-Płacowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia składania dokumentów. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępniane do wglądu w Dyrekcji SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.30.
Strona internetowa SPSK-2 PUM w Szczecinie do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JAVA w przeglądarce.
W sprawach dotyczących strony internetowej proszę o kontakt mailowy: www.spsk2@spsk2-szczecin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.