OGŁOSZENIASzczecin, dnia 16.02.2017r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa i ginekologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii (położna/y, położna/y instrumentariuszka; lekarz); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Oddziale Rehabilitacji Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii – Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz, operacyjna/y); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz posiadająca/y kurs podawania cytostatyków.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 24 lutego 2017r. do godz. 1430.

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 24 lutego 2017r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 24 lutego 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.02.2017r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Strona internetowa SPSK-2 PUM w Szczecinie do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JAVA w przeglądarce.
W sprawach dotyczących strony internetowej proszę o kontakt mailowy: www.spsk2@spsk2-szczecin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.