OGŁOSZENIASzczecin, dnia 16.01.2017r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa i ginekologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii (położna/y, położna/y instrumentariuszka); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz); Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii – Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz, operacyjna/y); radiodiagnostyki w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (pielęgniarka/rz); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz instrumentariuszka), urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz posiadająca/y kurs podawania cytostatyków);konsultacji neurologicznych i neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (lekarz) oraz konsultacji w zakresie oceny kariotypu w zakładzie diagnostyki Laboratoryjnej-Pracownia Cytogenetyki (lekarz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.02.2017r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 stycznia 2017r. do godz. 1430.

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 17 stycznia 2017r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 17 stycznia 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.01.2017r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Szczecin, dnia 11.01.2016 r

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni pracownika na stanowisko:

Inspektora ds. technicznych

Wymagane kwalifikacje:

  • Wykształcenie wyższe budowlane lub o specjalności związanej z budowlaną,
  • Doświadczenie zawodowe w dziedzinie technicznej.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę, na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas określony 33 m-cy.

Mile widziane:

  • Kursy i szkolenia w dziedzinie technicznej.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z dołączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ” do dnia 25.01.2017r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4 lub przesyłać na adres szpitala: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin z dopiskiem: oferta pracy na Inspektora ds. technicznych.
Strona internetowa SPSK-2 PUM w Szczecinie do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JAVA w przeglądarce.
W sprawach dotyczących strony internetowej proszę o kontakt mailowy: www.spsk2@spsk2-szczecin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.