OGŁOSZENIASzczecin, dnia 15.05.2017r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz , pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa i ginekologii w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); onkologii klinicznej w Oddziale Onkologii Klinicznej (pielęgniarka/rz posiadająca/y kurs podawania cytostatyków); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y; lekarz dyżurny); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz operacyjna/y); nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (lekarz).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.06.2017r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 maja 2017r. do godz. 1430.

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 15 maja 2017r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 15 maja 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.05.2017r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Szczecin dn. 12.05.2017r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
zatrudni pracownika na stanowisko:

Archiwista

Oferujemy: Zatrudnienie na umowę o pracę.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a: Wymagania niezbędne:

 • 1. wykształcenie : wyższe ze specjalnością archiwista, wyższe zawodowe i kurs kancelaryjno – archiwalny,
 • 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3. co najmniej roczny staż pracy,
 • 4. dobra znajomość obsługi komputera ( Windows, Word, MS Office, Excel ), obsługa urządzeń biurowych

b: Wymagania doddatkowe:

 • kursy, szkolenia.

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • 1. prowadzenie archiwum zakładowego,
 • 2. porządkowanie akt ( dokumentacji niearchiwalnej ),
 • 3. koordynacja czynności kancelaryjnych,
 • 4. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • 5. udostępnianie przechowywanej w archiwum zakładowym dokumentacji
 • 6. przejmowanie akt z jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala do archiwum zakładowego.

III. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • 2. umowa o pracę na okres próbny 3 m-cy,
  następnie na czas określony 33 m-cy.

IV. Wymagane dokumenty:

 • 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • 2. życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • 3. kserokopie świadectw pracy;
 • 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 • 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • a. Termin:
  22-05-2017 godz. 14.00
 • b. Sposób:
  Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą
 • c. Miejsce:
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
  al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin
  Dział Kadrowo-Płacowy
 • z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko Archiwista”

VI. Informacje dodatkowe:

 • 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości;
 • 3. dokumenty, które wpłyną do SPSK-2 po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • 4. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
  91 466 10 29.

  • 

   Szczecin dn. 11.05.2017r.

   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
   w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72
   działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
   zaprasza do składania ofert
   w przeprowadzanym przez SPSK-2

   konkursie ofert na udzielenia zamówienia w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z dzierżawą pomieszczeń na potrzeby SPSK-2

   • 1. Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązku świadczenia usług w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z dzierżawą pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego.
   • 2. Udzielający Zamówienia wymaga od oferenta, aby:
   • a) dysponował sprzętem i aparaturą potrzebną do wykonywania przedmiotu umowy,
   • b) badania wykonywane były przy użyciu sprzętu dopuszczonego do obrotu na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107, poz. 679).
   • 3. Umowa będzie zawarta na okres 10 lat począwszy od 21.08.2017 r.
   • 4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umów można zapoznać się począwszy od dnia 19.05.2017 r. w godzinach 800-1430 w pokoju 14 w Budynku Dyrekcji SPSK-2 w Szczecinie.
   • 5. Oferty należy składać na formularzu oferty, który oferenci mogą pobrać w miejscu i terminie określonym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
   • 6. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala (pok. 13 w Budynku Dyrekcji), na piśmie, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem siedziby oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na usługi w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego” w terminie do dnia 26.05.2017 r. do godziny 1000.
   • 7. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 26.05.2017 r. o godzinie 1030 w siedzibie SPSK-2.
   • 8. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
   • 9. Udzielający Zamówienia ma prawo przesunąć termin składania ofert oraz odwołać konkurs bez podania przyczyn.Strona internetowa SPSK-2 PUM w Szczecinie do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JAVA w przeglądarce.
W sprawach dotyczących strony internetowej proszę o kontakt mailowy: www.spsk2@spsk2-szczecin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.