Ogłoszenia

2017-11-21

Szczecin, dnia 21.11.2017r.

                  

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

K O N K U R S  O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz , pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); okulistyki w II Klinice Okulistyki – Oddział Okulistyki Dziecięcej (pielęgniarka/rz); rehabilitacji kardiologicznej w Klinice Kardiochirurgii – Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (pielęgniarka/rz,); nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); patologii noworodka w Kinice Patologii Noworodka (lekarz); okulistyki w II Klinice Okulistyce (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.12.2017r. do 31.12.2019r.

 

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 28 listopada 2017r. do godz. 1430 .

 

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyćna formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 21 listopada 2017r.


Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 21 listopada 2017r.


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29.11.2017r. w budynku administracji SPSK-2.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.