Praca

2018-06-14

Szczecin, dnia 14.06.2018r.

 
KP/110/10/06/2018


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt.


Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 201 lr. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 06 lutego 2012r. (Dz. U. 2012r. poz. 182 z poźn. zm.).

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt. ” należy składać w terminie 11 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do 25.06.2018r. do godziny 14.30 pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin; Dział Kadrowo-Płacowy

lub osobiście w Dziale Kadrowo-Płacowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia składania dokumentów. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępniane do wglądu w Dyrekcji SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.30.

Załącznik

 

 

2018-06-15

Szczecin, dnia 15.06.2018r.

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz; ); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz ); okulistyki w Oddziale Okulistyki Dziecięcej  w II Klinice Okulistyki; pielęgniarstwa epidemiologicznego w SPSK-2; oraz fizjoterapii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (fizjoterapeuta).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 26 czerwca 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 15 czerwca 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 15 czerwca 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.06.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

 

Załączniki:

 

 

 

2018-06-15

Szczecin dn. 15.06.2018r.

KP/110/11/06/2018

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

zatrudni pracownika na stanowisko referenta ds. kadrowo-płacowych.

   
Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie wyższe,
  • Znajomość pakietu MICROSOFT OFFICE.

Mile widziane:

  • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych.


Oferujemy :

Zatrudnienie na umowę o pracę – zastępstwo.

 

Inne informacje:

Celem rozpatrzenia oferty,  zainteresowane osoby prosimy o złożenie oferty wraz z dołączoną klauzulą: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji*” do dnia 30.06.2018r. w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpitala, al. Powstańców Wielkopolskich 72,70-111 Szczecin, pok. nr 4, oraz wypełnioną KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA REKRUTUJĄCYCH I ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH znajdujących się w załączniku.

 

Załączniki:

 

 

2018-06-20

Szczecin, dnia 20.06.2018r.

 

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 26 czerwca 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 20 czerwca 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 20 czerwca 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.06.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

 

Załączniki: