Ogłoszenia

2018-02-16

Szczecin, dnia 16.02.2018r.


                    
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza


K O N K U R S   O F E R T


w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); okulistyki w II Klinice Okulistyki – Oddział Okulistyki Dziecięcej (pielęgniarka/rz); rehabilitacji kardiologicznej w Klinice Kardiochirurgii – Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (pielęgniarka/rz,); nefrologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); chirurgii naczyniowej, ogólnej i angiologii w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); chirurgii ogólnej i transplantacyjnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt-Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y; położna/y anestezjologiczna/y); patologii noworodka w Klinice Patologii Noworodka (położna/y); mikrobiologii – Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.

 

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 23 lutego 2018r. do godz. 1430 .

 

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 lutego 2018r.


Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 16 lutego 2018r.


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 26.02.2018r. w budynku administracji SPSK-2.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.